Bán Số Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :18-04-21


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
18-04-21 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
17-04-21TP HCM: 053,487,
Long An: 629,156,
Bình Phước: 688,132,
Hậu Giang: 901,461
Trúng 629 Long An,
Trúng 688 Bình Phước,
Trúng 901 Hậu Giang
561
16-04-21Vĩnh Long: 263,453,
Bình Dương: 899,070,
Trà Vinh: 599,405
Trúng 263 Vĩnh Long,
Trúng 899 Bình Dương,
Trúng 599 Trà Vinh
296
15-04-21Tây Ninh: 455,616,
An Giang: 821,526,
Bình Thuận: 890,792
Trúng 821 An Giang,
Trúng 890 Bình Thuận
385
14-04-21Đồng Nai: 278,500,
Cần Thơ: 779,626,
Sóc Trăng: 619,811
Trúng 779 Cần Thơ,
Trúng 619 Sóc Trăng
464
13-04-21Bến Tre: 960,200,
Vũng Tàu: 666,023,
Bạc Liêu: 662,046
Trúng 666 Vũng Tàu769
12-04-21TP HCM: 470,562,
Đồng Tháp: 928,521,
Cà Mau: 437,062
Trúng 470 TP HCM,
Trúng 928 Đồng Tháp,
Trúng 437 Cà Mau
665
11-04-21Tiền Giang: 043,899,
Kiên Giang: 062,421,
Đà Lạt: 489,288
Trúng 489 Đà Lạt462
10-04-21TP HCM: 593,807,
Long An: 815,760,
Bình Phước: 422,817,
Hậu Giang: 130,092
Trúng 593 TP HCM,
Trúng 815 Long An,
Trúng 130 Hậu Giang
581
09-04-21Vĩnh Long: 542,056,
Bình Dương: 016,919,
Trà Vinh: 895,045
Trúng 542 Vĩnh Long,
Trúng 016 Bình Dương,
Trúng 895 Trà Vinh
496
08-04-21Tây Ninh: 809,535,
An Giang: 433,191,
Bình Thuận: 705,661
Trúng 809 Tây Ninh,
Trúng 705 Bình Thuận
722
07-04-21Đồng Nai: 088,325,
Cần Thơ: 670,106,
Sóc Trăng: 265,188
Trúng 670 Cần Thơ635
06-04-21Bến Tre: 790,023,
Vũng Tàu: 529,710,
Bạc Liêu: 603,729
Trúng 790 Bến Tre605
05-04-21TP HCM: 554,015,
Đồng Tháp: 718,963,
Cà Mau: 193,870
Trúng 554 TP HCM,
Trúng 718 Đồng Tháp,
Trúng 193 Cà Mau
336
04-04-21Tiền Giang: 942,846,
Kiên Giang: 775,088,
Đà Lạt: 421,510
Trúng 942 Tiền Giang,
Trúng 775 Kiên Giang,
Trúng 421 Đà Lạt
675
03-04-21TP HCM: 845,018,
Long An: 601,663,
Bình Phước: 261,084,
Hậu Giang: 567,666
Trúng 845 TP HCM,
Trúng 601 Long An,
Trúng 567 Hậu Giang
756
02-04-21Vĩnh Long: 456,942,
Bình Dương: 613,280,
Trà Vinh: 293,532
Trúng 293 Trà Vinh539
01-04-21Tây Ninh: 449,109,
An Giang: 071,487,
Bình Thuận: 398,582
Trúng 449 Tây Ninh,
Trúng 071 An Giang,
Trúng 398 Bình Thuận
370
31-03-21Đồng Nai: 523,194,
Cần Thơ: 494,845,
Sóc Trăng: 002,739
Trúng 523 Đồng Nai414
30-03-21Bến Tre: 074,424,
Vũng Tàu: 462,182,
Bạc Liêu: 441,849
Trúng 074 Bến Tre,
Trúng 462 Vũng Tàu
507
29-03-21TP HCM: 963,298,
Đồng Tháp: 673,533,
Cà Mau: 201,673
Trúng 963 TP HCM,
Trúng 201 Cà Mau
771
28-03-21Tiền Giang: 197,107,
Kiên Giang: 860,317,
Đà Lạt: 902,775
Trúng 197 Tiền Giang,
Trúng 902 Đà Lạt
440
27-03-21TP HCM: 862,312,
Long An: 664,327,
Bình Phước: 310,951,
Hậu Giang: 767,657
Trúng 862 TP HCM,
Trúng 664 Long An,
Trúng 310 Bình Phước,
Trúng 767 Hậu Giang
750
26-03-21Vĩnh Long: 537,284,
Bình Dương: 652,752,
Trà Vinh: 120,666
Trúng 537 Vĩnh Long,
Trúng 652 Bình Dương,
Trúng 120 Trà Vinh
432
25-03-21Tây Ninh: 929,490,
An Giang: 242,241,
Bình Thuận: 917,139
Trúng 929 Tây Ninh,
Trúng 242 An Giang,
Trúng 917 Bình Thuận
427
24-03-21Đồng Nai: 800,647,
Cần Thơ: 302,319,
Sóc Trăng: 389,587
Trúng 302 Cần Thơ,
Trúng 389 Sóc Trăng
493
23-03-21Bến Tre: 014,374,
Vũng Tàu: 971,097,
Bạc Liêu: 303,623
Trúng 014 Bến Tre,
Trúng 971 Vũng Tàu,
Trúng 303 Bạc Liêu
555
22-03-21TP HCM: 890,616,
Đồng Tháp: 025,474,
Cà Mau: 904,895
Trúng 890 TP HCM467
21-03-21Tiền Giang: 858,769,
Kiên Giang: 239,781,
Đà Lạt: 916,556
Trúng 858 Tiền Giang,
Trúng 239 Kiên Giang,
Trúng 916 Đà Lạt
553
20-03-21TP HCM: 332,815,
Long An: 869,315,
Bình Phước: 196,418,
Hậu Giang: 766,082
Trúng 332 TP HCM,
Trúng 869 Long An,
Trúng 196 Bình Phước,
Trúng 766 Hậu Giang
481
19-03-21Vĩnh Long: 115,439,
Bình Dương: 010,073,
Trà Vinh: 881,773
Trúng 010 Bình Dương326
18-03-21Tây Ninh: 782,880,
An Giang: 018,327,
Bình Thuận: 673,856
Trúng 782 Tây Ninh,
Trúng 018 An Giang,
Trúng 673 Bình Thuận
514